A. Vylúčenie zodpovednosti a súvisiace informácie k využívaniu webovej stránkywww.bim-konstrukcie.sk

1. Registráciou a používaním tejto webovej stránky, súhlasíte dodržiavať a byť viazaní podmienkami stanovenými v tomto dokumente.

2. Táto databáza je celosvetovo chránená autorským právom. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. , IČO: 31 389 139, Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04, divízia ISOVER /ďalej len „Saint-Gobain Isover “/si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a odstúpiť, pozastaviť alebo prerušiť všetky funkcie tejto webovej stránky.


Práva duševného vlastníctva

3. Všetky detaily uvedené v tejto databáze boli certifikované Passive House inštitútom ako "Komponent vhodný pre pasívne domy: konštrukčný detail bez tepelných mostov"

4. K dispozícii sú 4 samostatné súbory konštrukčných detailov, všetky pre novostavby:

5. Všetky kritériá pre certifikáciu týchto prvkov sú uvedené v súbore "dokumenty k certifikácii". Všetci používatelia by si mali certifikačné dokumenty pred použitím prvkov vo svojich projektoch pozorne prečítať. Tieto dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie v databáze.


Informácie o použití konštrukčných detailov

6. Prezentované detaily sú certifikované ako "Komponenty vhodné pre pasívne domy: konštrukčné detaily bez tepelných mostov" v týchto krajinách (pre prípad klimatických oblastí s nízkymi teplotami)

Vhodnosť konštrukcií a riešení pre uvedené detaily v daných klimatických podmienkach prevládajúcich na príslušnom mieste musí posúdiť zodpovedný projektant.

Úprava alebo zmena uvedených napojení detailov s:

povedie k strate certifikácie Passive House inštitútom ako "Komponent vhodný pre pasívne domy: konštrukčný detail bez tepelných mostov".

8. Detaily nenahrádzajú doklady požadované stavebným zákonom, ako je dôkaz stability (statika). Projektant musí overiť použiteľnosť prvkov v súlade s požiadavkami stavebných predpisov. Spoločnosť Saint-Gobain Isover nenesie žiadnu zodpovednosť za vyššie uvedené požiadavky, ktoré zostávajú zodpovednosťou projektanta.

9. Spoločnosť Saint-Gobain Isover nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu iných produktov používaných pri realizácii detailov okrem tých, ktoré vyrába spoločnosť Saint-Gobain Isover a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá bude spôsobená v súvislosti s využívaním informácií uvedených na týchto webových stránkach.


B. Ochrana osobných údajovInformácie o registrácii a právach užívateľa

11. Vyplnenie registračného formulára je povinné, aby ste mali prístup k informáciám ponúkaným na webovej stránke a mohli ich využívať. Registráciou dávate súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Saint-Gobain Isover spracovával a uschovával osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente a súhlasíte s cezhraničným prenosom osobných údajov v rámci štátov Európskej Unie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spoločnosti Saint-Gobain Isover. Opomenutie poskytnúť požadované osobné údaje alebo neprijatie politiky ochrany osobných údajov bude mať za následok, že sa nebudete môcť zaregistrovať. Používateľ je informovaný o tom, že všetky osobné údaje získané počas procesu registrácie, budú začlenené do súboru, ktorý patrí koncernu Saint Gobain ISOVER, s číslom SIRET: 312379076 00168, sídlo spoločnosti 18 Avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie, Francúzsko.

12. Používatelia sa môžu registrovať priamo na internetovej adrese www.bim-konstrukcie.sk. Všetci registrovaní užívatelia môžu upravovať a / alebo rušiť svoje údaje. Rušenie aj opravy údajov sa vykonáva priamo na www.bim-konstrukcie.sk. Saint-Gobain Isover spracúva osobné údaje len v rozsahu, v akom boli vyplnené v registračnom formulári.

13. Všetci registrovaní užívatelia majú právo bezplatne užívať všetky údaje uvedené v databáze pre použitie v projektoch nimi podpísaných alebo odosielaných. V tomto prípade možno detaily použiť bez akéhokoľvek odkazu na zdroj detailov.

14. Všetci registrovaní užívatelia majú tiež právo na voľné použitie všetkých údajov uvedených v databáze pre nasledujúce účely:

Ak:


15. Všetky práva uvedené v bodoch 13 a 14 sú platné vtedy, ak je používateľ zaregistrovaný. Zrušením registrácie používateľ s okamžitou platnosťou stráca všetky práva uvedené v bodoch 13 a 14.

16. Spoločnosť Saint-Gobain Isover si vyhradzuje právo aktualizovať, meniť alebo odstraňovať informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, aby bolo možné obmedziť alebo zakázať prístup k uvedeným informáciám.


Zachovanie mlčanlivosti

17. Spoločnosť Saint-Gobain Isover informuje užívateľa o existencii automatizovanej databázy osobných údajov vytvorené spoločnosťou Saint-Gobain Isover s pôsobením v rámci jej zodpovednosti s cieľom zachovať a riadiť vzťahy s užívateľom a na účely marketingových tímov. Prijatím týchto podmienok formou registrácie na web stránke oprávňuje užívateľ spoločnosť Saint-Gobain Isover k zberu a spracovaniu týchto údajov, pričom spoločnosť Spoločnosť Saint-Gobain Isover bude o uvedených údajoch v zákonom stanovenej miere zachovávať mlčanlivosť.


Správnosť poskytnutých údajov

18. Spoločnosť Saint-Gobain Isover nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o pravdivosť a správnosť údajov na týchto webových stránkach. Užívatelia v každom prípade garantujú a zodpovedajú za presnosť, platnosť a pravosť svojich osobných údajov a zaväzujú sa k ich aktualizácii. Užívatelia súhlasia, že v registračnom formulári uvedú úplné a presné informácie


Konečný cieľ a účel spracovania údajov

19. Spoločnosť Saint-Gobain Isover požaduje osobné údaje preto, aby mohla zachovať a riadiť vzťahy s užívateľmi, ako aj z dôvodu správy údajov a na účely medzinárodného marketingového tímu


Prijatie a súhlas

20. Saint-Gobain Isover neposkytne tieto údaje žiadnej inej tretej strane mimo skupinu Saint-Gobain


Poskytovanie údajov tretím stranám

21. Užívatelia berú na vedomie, že boli informovaní o podmienkach zberu a ochrany osobných údajov, prijímajú a súhlasia so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Saint-Gobain Isover, ako je uvedené vyššie. Užívatelia berú na vedomie, že majú právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov a svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. môžu uplatniť na emailovej adrese spoločnosti Saint-Gobain Isover alebo na adrese sídla spoločnosti, písomne alebo osobne.


Používanie Cookies

22. Spoločnosť Saint-Gobain Isover na web stránke využíva tzv. Cookies, ktoré mu pomáhajú anonymne analyzovať, kto zavítal na jeho web stránky a čo ho zaujíma. Použitie cookies je možné zakázať v nastavení internetového prehliadača.